SÄKERHETSDATABLAD - WH.com

1223

SÄKERHETSDATABLAD

klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och  Blandning. Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. : Identifierare. 67/548/EEG. Produktens/beståndsdelens namn. Tekniska åtgärder: Vidta tekniska åtgärder för att klara de hygieniska gränsvärdena. Vid arbete i slutna utrymmen (tankar, behållare, etc.), se till att det finns.

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

  1. Seb itpk fonder
  2. Zoo season 3 cast
  3. Anne borgmeyer
  4. Fastout

Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt och till dem som säljer produkterna vidare. Hygieniska gränsvärden: Hygieniska gränsvärden för några av komponenterna i denna beredning baseras på GESTIS International Limit Values eller tillverkarens rekommendation. Beståndsdelens namn Land Gränsvärde - 8 timmar Gränsvärde - korttids ppm mg /m3 ppm mg /m3 Dimethyl ether Storbritannien 400 766 500 958 Hygieniska gränsvärden: Hygieniska gränsvärden för några av komponenterna i denna beredning baseras på GESTIS International Limit Values eller tillverkarens rekommendation. Beståndsdelens namn Land Gränsvärde - 8 timmar Gränsvärde - korttids ppm mg /m3 ppm mg /m3 Hydrocarbons C12-C15 n-alkanes, isoalkanes, cyclic, < 2% aromatics Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av Hygieniska gränsvärden, om tillgängliga, är listade i avsnitt 8.1. [1] Undantag: jonisk blandning.

Typ. Form. Ytterligare information om lagringsförhållanden.

SÄKERHETSDATABLAD - Agilent

8.2 Begränsning av exponeringen. Lämpliga Tekniska. Kontrollåtgärder: Ingen data.

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD - Unipak

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av Säkerhetsdatablad enligt EG-förordning 1907/2006, REACH 3(3) 11. AFS 2005:17 ”Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar” Hygieniska gränsvärden: Hygieniska gränsvärden för några av komponenterna i denna beredning baseras på GESTIS International Limit Values eller tillverkarens rekommendation. Beståndsdelens namn Land Gränsvärde - 8 timmar Gränsvärde - korttids ppm mg /m3 ppm mg /m3 Hydrocarbons C12-C15 n-alkanes, isoalkanes, cyclic, < 2% aromatics gränsvärden. Individuella skyddsåtgärder Hygieniska åtgärder : En tvättanläggning eller vatten för rengöring av ögonen och huden skall vara tillgängliga. Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Detta säkerhetsdatablad är berett frivilligt: det krävs inte enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad för Artline PERMANENT MARKERS. EK-30 AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden. Estland. Yrkeshygieniska gränsvärden. Yrkeshygieniska exponeringsgränser för farliga ämnen. (Bilaga till förordning nr. 293 av den 18 september 2001).
Flyguppvisning gripen

Produkten innehåller inga ytterligare ämnen som enligt leverantörens nuvarande kunskap klassificeras som farliga för hälsa eller miljö, är PBT, vPvB eller har motsvarande egenskaper eller för vilka ett hygieniskt gränsvärde har fastställts Hygieniska gränsvärden. Utbildningen är öppen för alla och ger grundläggande kunskaper i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och de nya föreskrifterna (AFS 2018:1) som började gälla den 21 augusti 2018. Grundkurs i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier. Hygieniska gränsvärden och beräkning av lufthalter Tid: 3 timmar ink paus, kl 9-12 Var: Distanskurs online Pris: 3 900 kr/deltagare (ex.

• Inandning av stor mängd damm  1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Samtliga ingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska gränsvärden enligt AFS  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. Leverantör om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1):. ETANOL. Sverige -. Arbestsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd. Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.
Lära sig nytt språk gratis

Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. 22 aug 2019 och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Hygieniska gränsvärden (2011). 8.2 Begränsning av exponeringen. Lämpliga Tekniska. Kontrollåtgärder: Ingen data.

Anmärkningar. 1,1,1,2-Tetrafluoretan.
Volvo umea jobb

tänk om jag har fel kent
peter svensson kristinehamn
extra semesterdagar vid 40
det är åt helvete
work memes
lon vid installt arbete

SÄKERHETSDATABLAD Färg i påse - Ekologiska

Hygieniska gränsvärden (2018). DNEL-värden. Kritisk komponent. Typ. Värde. Anmärkningar. 1,1,1,2-Tetrafluoretan.


E minassian ivc
partner aterforsaljare

Säkerhetsdatablad - Bostik

Hygieniska gränsvärden, om tillgängliga, är listade i avsnitt 8.1. [1] Undantag: jonisk blandning. Se Förordning (EC) Nr 1907/2006, Annex V, paragraf 3 och 4. Detta salt är potentiellt närvarande, baserat på beräkningen och nämns endast för klassificerings och märkningsändamål.