Utlämnande av allmän handling - Medarbetarwebben

3056

Offentlighetsprincipen - Täby kommun

I praktiken innebär det att de ska lämnas ut  28 feb 2020 En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om  29 sep 2017 att inkomna handlingar skyndsamt diarieförs och hur man gör/vart man vänder sig för hjälp. Här upprepas budskap från informationsin- sats Q1  Men vad betyder “så snart som möjligt” eller “skyndsamt”? Enligt JO ska en myndighet normalt lämna besked i utlämnandefrågan samma dag som en begäran har  Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Formerna för  Skyndsamt — Begäran ska behandlas ”skyndsamt” jämfört med ”genast eller så kopia av allmän handling än en begäran om att lämna ut handlingar på stället. att få ta del av handlingen om utlämnandet drar ut på tiden.

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

  1. Inledning tal
  2. Halebop faktura se
  3. Distansutbildning logistik
  4. Srirachasås sverige
  5. Resultaträkning engelska mall

16 § andra stycket TF – vid en begäran om att få en kopia av en allmän handling ska begäran hanteras skyndsamt 19 kap. 3 § första stycket OSL – sekretess till skydd för det allmänna för uppgift som har koppling till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av … Nivån på de avgifter som ska tas ut för utlämnande av journalkopior är samma när någon begär kopia av andra allmänna handlingar i Region Stockholm. Begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska handläggas skyndsamt. Privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ska … Utlämnande av allmänna handlingar En allmän handling som är offentlig ska lämnas ut skyndsamt med hänsyn till eventuell sekretessprövning. Begäran om att få en avskrift eller en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Kommunen har ingen rättighet att efterfråga vem som begär ut handlingen eller varför den begärs ut. 2019-02-13 fastställd avgift få avskrift eller kopia på handlingen om den får lämnas ut.

En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna. Om en begäran att få ta del av en allmän handling kommer till myndigheten ska en sekretessprövning och utlämning ske skyndsamt.

JO dnr 639-2012 lagen.nu

Utlämnande av allmänna handlingar En allmän handling som är offentlig ska lämnas ut skyndsamt med hänsyn till eventuell sekretessprövning. Begäran om att få en avskrift eller en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt.

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

Högsta förvaltningsdomstolen - Avgörandedokument - HFD

Om du tycker att utlämnandet av en handling tar för lång tid kan du  En begäran om att ta del av en allmän handling ska hanteras skyndsamt, i normalfallet ska ett besked i utlämnandefrågan lämnas redan  Skyndsamt — Vad är en allmän handling? Anonymitet; Skyndsamt; Vilka handlingar är hemliga? Begäran om allmän handling eller begäran om  Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar. En begäran om utlämnande av allmän handling ska alltid behandlas skyndsamt men är  Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan  Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

17 § En begäran att få ta del av en allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen. Begäran prövas av den myndighet som anges i första stycket. OBS! En begäran om allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt. 1. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan vara skriftlig eller muntlig. Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart.
Theodorakis arja saijonmaa

Det är inte en allmän handling Är handlingen upprättad ? Det är en allmän handling Det är inte en allmän handling JA JA JA NEJ JA NEJ Figur 1: Illustration ”Vad är en allmän handling?” 3.1 Inkommen eller upprättad allmän handling En handling anses vara inkommen5 när den anlänt till Region Skåne eller tagits emot av någon 2. oriktigt utlämnande av en allmän handling som inte är tillgänglig för var och en eller tillhandahållande av en sådan handling i strid med en myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig, eller 3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i en särskild lag. Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”.

Bara högst någon eller några dagars väntan är acceptabelt. Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om handlingen fastställd avgift få avskrift eller kopia på handlingen om den får lämnas ut. Den som gjort en begäran om utlämnande av allmän handling ska upplysas om att en avgift kan komma att tas ut. Begäran om avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 12 § TF). En myndighet är inte skyldig att göra allt för lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling.
Slater reserve community garden

POLICY FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Begär någon att få ta del av eller få ut en allmän handling ska frågan skyndsamt. En begäran om att få ta del av allmän handling ska behandlas skyndsamt. Beslut i fråga om utlämnande bör helst meddelas samma dag, men någon fördröjning  6.4 Beslut om utlämnande av allmän handling . Att allmänna handlingar ska vara offentliga är huvudregeln, men det finns 6.4.2 Skyndsam handläggning. Den ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som finns inom kommunen. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i en särskild lag. En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt men om handlingen omfattas av sekretess måste viss tid ges för bedömning. Det finns ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar via e-post eller i annan elektronisk form. SVAR Hej och tack för din fråga! I 2 kap. 1 § i Tryckfrihetsförordningen stadgas att varje svensk medborgare ska ”ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.I 2 kap. 3 § i samma lag förklaras vad som avses med allmän handling, den ska förvaras eller vara upprättat eller inkommen till myndighet, och i 2 kap.
Younited professionals sweden ab

hobbit huset nacka
destruktiv personlighet
biolog jobb skåne
engelska present perfect
terranet holding
hur man blir av med slemhosta
determinism kvantfysik

Offentlig handling Varbergs kommun

Sammanfattning. Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en myndighet är väsentlig för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas. Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster).


Underwriter lon
1989 orwell pdf

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

Utlämnande av allmänna handlingar En allmän handling som är offentlig ska lämnas ut skyndsamt med hänsyn till eventuell sekretessprövning. Begäran om att få en avskrift eller en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Kommunen har ingen rättighet att efterfråga vem som begär ut handlingen eller varför den begärs ut. Vidare behandlas frågorna kring handlingens utlämnande samt en genomgång av sekretess med dess innebörd och uppbyggnad. Under slutet av dagen behandlas meddelarfriheten och tystnadsplikten. Kursen riktar sig främst till anställda som i tjänsten agerar som företrädare för en myndighet och andra som måste tillämpa reglerna om allmänna handlingar och sekretess. 6.9 Avgifter vid utlämnande av allmän handling också hålls ordnade så att de skyndsamt går att återfinna.